ÚJRA NYITUNK!

Kategóriás képzések online
Érdeklődni és jelentkezni:
E-mail: szaktanfolyam@kiskun.autosiskola.hu
Telefonszám: 76/509-221, 20/438-40-20

ÚJ IRODÁBAN

ÚJ HELYEN

ÚJRA A KORMÁNY MÖGÖTT

ÚJRA INDULNAK A VIZSGÁK

Nagyon fontos, hogy az alábbiakat be kell tartanotok:
Mindenki a saját oktatójával egyeztessen a következő forgalmi óra időpontjáról!
A forgalmi órákon kötelező a MASZK és a KESZTYŰ viselése, azt hozzatok magatokkal! Ha ez hiányzik, az oktató megtagadhatja az óra megtartását! Mindannyiunk érdeke, hogy a védekezés szabályait betartsuk, kérjük ezt vegyétek komolyan!‼
Ezen a héten a korábban megszokott nyitva tartással 8-16 óra között várunk titeket!

Kecskemét, 2020. május 06.

Kábítószerek korosztályos veszélyei

A drogok elleni fellépés a ma teendője a jövő érdekében, ezért rendkívül lényeges a legális (alkohol, koffein, nikotin, gyógyszerek) és az illegális drogok 's hatásuk ismertetése, majd konkrétan a fiatalok és a KÁBÍTÓSZEREK kapcsolata: a megkörnyékezés, a rászokás, valamint a függőség kialakulása, a drogos szerep fokozatai, a kapcsolódó "beszerzési bűnözés" valamint "következménybűnözés" ténye és veszélyei, a disco-balesetek oka, következménye, elkerülésének lehetőségei. Társas hatás modellel célszerű a fiatalokat a droghasználat ellen szóló üzenetekkel "beoltani", immunizálni, mielőtt még a drogozást bátorító kortárs üzenetével találkoznának.
Hogy akkor és ott jusson is eszükbe! Akkor és ott a "csábítási helyzetben mondjanak nemet".

 

 

 

A program célja:
A fiatalok tájékoztatása a drogokkal kapcsolatos - számukra fontos - ismeretekről, s ezzel a csoportos és az egyéni megelőzés segítése.

A program szlogenje:
Vigyázz magadra!
És akkor, s ott jusson is eszedbe!
(amit a prezentáción láttál, hallottál.)

A program kapcsolódásai:
A program szorosan kapcsolódik a NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN hosszú távú, középtávú valamint rövid távú céljaihoz.

A program illeszkedik az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programhoz, ezen belül a kitűzött célok elérését és a feladatok megvalósulását szolgáló 17 alprogramból szorosan kapcsolódik
- az Egészséges környezet kialakításához /8. alprogram /,
- a Dohányzás visszaszorításához /14. alprogram /,
- az Egészségfejlesztéshez az oktatásban és a nevelésben /15. alprogram /,
- a Szeszes ital és drogfogyasztás visszaszorításához /17. alprogram /.

A program ismeretanyagának kapcsolódása az alapfokú nevelésoktatás tanterveihez

Lényeges, hogy a különböző típusú iskolákban a gyermekek, a diákok - a külső szakembertől - az előadótól olyan információkat kapjanak az előadások, a rendezvények során, melyek egyrészt kiegészítik a tantárgyak során kapott iskolai ismereteket, másrészt azokhoz kapcsolódva a hétköznapi életben használható tudást adnak.

 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

Ember- és társadalomismeret, etika
A program ismeretanyaga segíti a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normál készségek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését.
Megalapozza továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kultúrált vitakészségét.

Egészségtan
A program ismeretanyaga segít, hogy ismerjék fel az összefüggést az életmód, a viselkedés valamint az egészségügyi állapot között és ösztönzi a tanulókat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni felelősségérzet.
A program ismeretanyaga segítséget nyújt abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik minőségén múlik. Továbbá segít abban is, hogy a tanulók készség szintjén legyenek képesek alkalmazni azokat a megküzdési stratégiákat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük egyensúlyát.

 

SZAKISKOLÁKBAN

Történelem és társadalomismeret
A program ismeretanyaga segíti, hogy a tanuló legyen képes személyek, helyzetek, események bemutatása mellett azok egyszerű értékelésére is. Értse meg, hogy a személyek és a csoportok cselekedeteit helyzetük, érdekük és az adott történelmi helyzet befolyásolja. Tudnia kell, hogy a társadalmi-történelmi jelenségeknek egy időben lehetnek pozitív és negatív oldalai is. Konkrét esetben a fiatal tudjon különbséget tenni "jó" és "rossz" között.

 

SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN

Történelem és állampolgári ismeretek
A program ismeretanyaga segíti, hogy a diákok számára a történelmi tanulmányok töltsék be azt a jelentős szerepet is, hogy számos személyiségvonás kifejlesztésében, tudatosításában fontos a múlt, az elődök tisztelete, mely segíti a jelenben való eligazodást. Továbbá a tények ismeretének párosulnia kell a problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével.

Társadalmi ismeret és etika
A program ismeretanyaga áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének működését. Bevezet az etika fogalomkörébe, az ember kilétéről, a jó és a rossz mibenlétéről, az erényekről és a helyes cselekedet alapelveiről folyó diskurzus évezredes történetébe.
Továbbá az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonásokat, készségeket és ismereteket fejleszti.

 

GIMNÁZIUMOKBAN

Társadalmi és állampolgári ismeretek
A program ismeretanyaga olyan ismereteket nyújt és olyan képességeket fejleszt, amelyek elősegítik, hogy a diákok az előttük álló élethelyzetekben eligazodjanak és magatartásukat a bevett, társadalmi normáknak megfelelően tudják alakítani.

Bevezetés a filozófiába
A program ismeretanyaga segíti a problémaközpontú filozófiai- és művelődéstörténeti megközelítési mód megértését, alkalmazását.

Emberismeret és etika
A program ismeretanyaga bemutatja az emberi kapcsolatok világát és tudatosítja azokat az értékdilemmákat, melyek a tetteiért felelős lény, az ember sorsától elválaszthatatlanok. Megismerteti a diákokat az ilyen magatartás és a jó döntés vezérelveivel.

A program időtartama: 20 perc

A program helyszíne: mozi, színház, művelődési ház nagyterme, iskolák aulája, tornaterme

A program résztvevői: különböző középiskolák azonos évfolyamon tanuló diákjai, vagy egy középiskola kijelölt osztályai

A program témakörei:
- drogok csoportosítása (legális, illegális), alapvető jellemzőik,
- a drogos szerep fokozatai, kialakulása,
- a legális drogok elterjedtsége, veszélyei,
- a drogfogyasztó közérzetének változása,
- az egyes drogok hatása,
- a coffee shopok Hollandiában,
- a kapcsolódó jogszabályok,
- a teendők rosszullét esetén,
- a különböző teszterek bemutatása.

A program során igyekezni kell esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. A cél az életminőség javítása, amihez az egészség erőforrásként szolgál. Az egészségre nem elsősorban önmagában, hanem az életstíluson és a viselkedésen, valamint a környezeten keresztül lehet hatni.

"Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!"
Váci Mihály
© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts